Wat is autisme?

Autisme is een ontwikkelingsstoornis die een neurobiologische oorzaak heeft. Hierdoor werken je hersenen bij mensen met autisme anders dan bij andere mensen.

Bij autisme wordt er gesproken van een autisme spectrum stoornis (ASS), omdat de ervaren problemen in verschillende mate van ernst aanwezig kunnen zijn en zich kunnen uiten op verschillende gebieden. Deze gebieden zijn: beperkingen in het sociale contact, beperkingen in de taalontwikkeling / communicatie en herhalend gedrag en spel.

Binnen de DSM- IV, een diagnostisch handboek voor de psychologie, werd er binnen het autistisch spectrum onderscheid gemaakt tussen 5 subtypen. waaronder PDD-NOS en Asperger. In de nieuwe DSM-V (recent uitgebracht) worden de subtypen niet meer genoemd. Echter blijven er in praktijk verschillen tussen mensen met autisme bestaan.

Voor meer informatie over de behandeling van Autisme in Zeist, Utrecht, Bilthoven en de Utrechtse Heuvelrug kan je ons bereiken op telefoonnummer 030-2272365.

Behandeling autisme
Verschillende vormen van autisme

Voorheen werd er onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen van autisme; Asperger, klassiek autisme en PDD-NOS. Sinds de komst van de DSM-V in 2013 is er sprake van nog maar 1 diagnose; Autismespectrumstoornis.  Dit houdt in dat austisme in verschillende vormen en gradaties kan voorkomen. Autismespectrumstoornis is de verzamelnaam voor de verschillende vormen van autisme. Omdat vele nog bekend zijn met oude vorm waarin austisme gediagnostiseerd werd, onderstaand informatie over de subtypen.

PDD-NOS

PDD-NOS betekent Pervasieve Ontwikkelingsstoornis, Niet Anders Omschreven. Deze diagnose is eigenlijk een restcategorie, bedoeld voor mensen die enkele duidelijke kenmerken van autisme hebben, maar niet aan de criteria voldoen om die diagnose te krijgen. Er kunnen dus verschillende beperkingen worden ervaren.

Asperger

Iemand met Asperger heeft weliswaar een normale taalontwikkeling, maar heeft wel moeite om de taal te begrijpen. Hoewel hij veel praat, vindt hij het moeilijk om te begrijpen wat andere mensen denken of voelen en zo echt te communiceren. Ook de non-verbale communicatie is moeilijk, net als het begrijpen van sociale regels, waardoor sociale interactie soms moeizaam verloopt.

Klassiek autisme

Kenmerkend voor klassiek autisme zijn kwalitatieve beperkingen in sociale interactie door een taalachterstand, weinig spreken en het vermijden van oogcontact. Verder is het sterk hechten aan vaste rituelen, patronen en stereotiepe bewegingen, zoals wiegen of fladderen duidelijk aanwezig. Ook een obsessieve belangstelling voor een bepaald voorwerp of onderwerp komt voor.

Kenmerken van autisme

Autisme is een stoornis die zich niet makkelijk laat omschrijven. Autisme kan namelijk op verschillende manieren en in verschillende gradaties tot uitdrukking komen.

De meest voorkomende kenmerken zijn:

Beperkingen in de interactie: Dit kan zich uiten in afsluiten van het contact met anderen en enkel en alleen contact zoeken om eigen behoeften kenbaar te maken. Het kan zich ook uiten in het spontaan contact maken. Hierin wordt niet afgestemd op de situatie.

Een gestoorde communicatie: Vaak zijn er bijzonderheden in het gebruik  of gebrek) van taal. Er wordt onhandigheid waargenomen in het maken en onderhouden van contacten. Er kan miscommunicatie ontstaan wegens onvoldoende begrip van humor en abstract taalgebruik.

Zich herhalende stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten: Dit kan zich uiten in geobsedeerd bezig zijn met bepaalde voorwerpen of onderwerpen, vrijetijdsbesteding of hobby’s, niet-functionele gewoonten en stereotype bewegingen (zoals wiegen). Ze houden zich ( angstvallig) vast aan bepaalde gewoonten en routines. En hebben vaak rigide denkpatronen.

Informatieverwerkings- en integratieproblemen: Bij mensen met autsime wordt informatie anders verwerkt. Dit kan zorgen voor en uit zich in: overgevoeligheid voor bepaalde prikkels, trage informatieverwerking, moeite met het verwerken van non-verbale informatie (zoals lichaamstaal), moeite met schakelen van de ene situatie naar de andere.

Autisme behandeling BrainNetwork

Gevolgen van autisme

Autisme in een aandoening die zich met name kenmerkt door problemen in de communicatie. Informatie wordt anders verwerkt wat vaak ook tot overprikkeling leidt. Mensen met autisme interpreteren situaties anders, overzien ze vaak niet en ervaren veel chaos en drukte in het hoofd. Dit maakt dat een persoon met autisme zich vaak onbegrepen, eenzaam, onzeker of snel overspoeld kan voelen. Met als gevolg een verhoogd risico op secundaire problematiek zoals depressie, angst of stressklachten. Afhankelijk van de ernst van de stoornis kan dit ook ingrijpende gevolgen hebben voor het gezin, het functioneren op school, de relatie of werk.

Neurofeedback behandeling voor autisme

Waarom neurofeedback?

Bij Neurofeedback behandelen we de bron van de klachten, het functioneren van het brein.

Door neurofeedback zullen lichaam en geest weer tot rust komen, met als gevolg:

  • Meer rust en ontspanning in het hoofd
  • Beter om kunnen gaan met stressvolle situaties, minder snel overspoeld voelen
  • Meer zelfvertrouwen
  • Beter los kunnen laten van gedachten
  • Verbetering in de sociale vaardigheden

Door Neurofeedback zal het algemeen welbevinden verbeteren en de klachten ten gevolge van autisme tot een minimum beperken.

Asperger

Een autisme spectrum stoornis is een aangeboren stoornis. Het is een ontwikkelingsstoornis die een neurologische oorzaak heeft. Genetische kwetsbaarheid en (vroege) omgevingsfactoren (die vanaf de conceptie invloed kunnen hebben) zorgen voor een verstoorde ontwikkeling van hersenen en informatieverwerking.

Afhankelijk van welke klachten op de voorgrond staan, zijn er specifieke patronen in het (Q-)EEG te verwachten. In veel gevallen zien we bij gebieden die betrokken zijn bij de informatieverwerking te veel snelle of te trage hersenactiviteit. Bij problemen met inzicht, overzicht en inschatting van sociale situaties kunnen de problemen zich meer in de rechter hersenhelft of aan de achterkant van de hersenen voordoen. Zijn er meer problemen op het gebied van planning, concentratie en gedrag dan uit zich dat meestal frontaal.

Op basis van het  QEEG bepalen we en op welke frequentie er door middel van neurofeedback getraind wordt.

Het behandelplan

Niemand is hetzelfde en iedereen heeft ervaart andere klachten. Daarom werken we bij BrainNetwork ook niet met een standaard  behandelplan maar maken we dit op maat. De intake gegevens en het QEEG zijn daarin bepalend. In de basis zal de behandeling uit een aantal stappen bestaan. Afhankelijk van de persoon en de klacht passen we dit aan op jouw behoefte.

Stap 1

Kennismakingsgesprek, waarin we de klachten en behandeling bespreken en een persoonlijk plan maken

Stap 2

Intake & QEEG, we maken een gedetailleerde EEG scan en werken een volledig behandel plan uit

Stap 3

Neurofeedback training

Stap 4

Afsluitend gesprek, waarbij we de behandeling evalueren

De kosten voor deze behandeling vind je terug in ons tarievenoverzicht.

Mocht je hier vragen over hebben kan je telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 030-2272365.

Meer informatie over autisme

Wil je graag meer informatie over de behandel mogelijkheden neem dan contact met ons op. Meer informatie over autisme kan je ook vinden op de onderstaande websites:

https://www.balansdigitaal.nl/stoornis/autisme/

http://www.autisme.nl/

Hier naast vind je een filmpje met meer informatie over hoe het brein bij autisme werkt.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlBrainNetwork is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Over BrainNetwork

BrainNetwork is een moderne psychologie praktijk in Zeist en Soest. Wij staan voor een persoonlijke en effectieve behandeling. Heb je vragen over onze behandelingen of wil je graag overleggen met een van onze psychologen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen onder meer kinderen en volwassenen uit AmersfoortZeistBilthovenDe BiltUtrechtSoestHoutenBunnikVeenendaal en Nieuwegein.

BrainNetwork is aangesloten bij: